Informacja z odprawy kadry kierowniczej Straży Granicznej.

W dniach 21-22 lutego br. w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyła się odprawa kadry kierowniczej Straży Granicznej. Podczas odprawy omówiono najważniejsze problemy oraz wyznaczono kierunki działań formacji w roku 2019.
W odprawie udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji Jarosław Zieliński, Inspektor Nadzoru Wewnętrznego Andrzej Sprycha, Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. Tomasz Praga, Zastępcy Komendanta Głównego SG, komendanci oddziałów i ośrodków szkolenia, dyrektorzy biur i zarządów, przedstawiciele związków zawodowych reprezentujących pracowników cywilnych, przedstawiciele duszpasterstw oraz Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa.

Minister Zieliński w swoim wystąpieniu podkreślił, że Straż Graniczna jest wysoko oceniana zarówno przez obywateli RP, jak i przez partnerów zagranicznych. Stwierdził, że formacja jest wizytówką Polski i buduje jej rangę w relacjach międzynarodowych. W jego ocenie wprowadzone podwyżki będą miały wpływ na funkcjonowanie formacji. Od 1 stycznia 2020 roku zagwarantowany jest ich kolejny etap. Zgodnie z podpisanym porozumieniem jest to kwota 500,00 zł. ,,Bezpieczeństwa nie zapewniają wakaty – powiedział J. Zieliński - tylko żywi ludzie” i z tego powodu w Straży Granicznej musi zostać radykalnie zmniejszona ilość wolnych wakatów.
Decyzją Komendanta Głównego Straży Granicznej mają zostać powołane zespoły ds. naboru kandydatów do służby oraz w sprawie dodatków służbowych i funkcyjnych.
Podsumowując działalności NSZZ FSG w 2018 roku – podkreślił Przewodniczący ZG NSZZ FSG Marcin Kolasa – trzeba powiedzieć o prowadzonej akcji protestacyjnej i podpisanym
w dniu 8 listopada 2018 roku porozumieniu pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji
i Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy Straży Granicznej. W tym dniu dzięki dobrej woli Ministra Brudzińskiego zostały załatwione sprawy, o których nikt z zebranych by nie podejrzewał, że mają szanse powodzenia. Nie ulega wątpliwości, że porozumienie stanowi istotny krok do poprawy sytuacji materialnej funkcjonariuszy Straży Granicznej i jest szansą dla służby . Za to należą się Ministrowi podziękowania.
Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG odniósł się także do kwestii zmiany Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. NSZZ FSG otrzymuje coraz więcej negatywnych opinii o obowiązujących rozwiązaniach. Funkcjonariusze chcą zmiany filozofii ich przyznawania i rozszerzenie katalogu dodatków do uposażenia. Należy wprowadzić dodatki dedykowane z uwagi na specyfikę realizowanych zadań i dokonania.
Następnie Przewodniczący poinformował o złożonych przez Zarząd Główny NSZZ FSG wnioskach do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zbadania zgodności:
- przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 września 2005 r. w sprawie ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystane przez funkcjonariusza Straży Granicznej urlopy i czas wolny od służby z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawą o Straży Granicznej oraz Europejską Kartą Społeczną.
- przepisów Ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej z Europejską Kartą Społeczną. Istotą wniosku jest zakwestionowanie przepisów, które regulują zasady przyznawania czasu wolnego w zamian za służbę funkcjonariuszy SG ponad normę czasu służby (tzw. służba w nadgodzinach).
W dalszym ciągu swojego wystąpienia Przewodniczący przedstawił Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej w sprawie projektu zmiany ustawy z dnia 12 października 1991 r. o Straży Granicznej
(w zakresie wprowadzenia odpłatności w wysokości 100% za czas służby funkcjonariuszy przekraczających określone normy). Poinformował, że Prezydium ZG NSZZ FSG wniosło
o wprowadzenie odpłatności w wysokości 100% za czas służby przekraczający określone normy dla wszystkich bez wyjątku funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz o wprowadzenie od dnia 1 stycznia 2020 roku 3 miesięcznego okresu rozliczeniowego.
Kończąc swoje wystąpienie Przewodniczący zaapelował do obecnych o prowadzenie dialogu z przedstawicielami NSZZ FSG, ponieważ ta współpraca zawsze przynosi wymierne efekty dla formacji i jej funkcjonariuszy.
Biuro ZG NSZZ FSG

 

Żródło: https://web.facebook.com/zopodlaski/