Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy w Białymstoku

Ubezpieczenia w Straży Granicznej

Hasło dostępu SG

 

Open Finance

 

 

SZKOŁA CERTUS

  

 

 

SZKOŁA SPEAK UP

 

BANK POCZTOWY

WSPÓŁPRACUJEMY

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej

www.podlaski.strazgraniczna.pl


 

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Morskim Oddziale Straży Granicznej

www.morski.strazgraniczna.org


Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej

www.zonadwislanski.pl


Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straż Granicznej
www.nszzfsg.pl


 

Forum Związków Zawodowych

www.fzz.org.pl


 

Informacja z odprawy kadry kierowniczej Straży Granicznej.

W dniach 21-22 lutego br. w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyła się odprawa kadry kierowniczej Straży Granicznej. Podczas odprawy omówiono najważniejsze problemy oraz wyznaczono kierunki działań formacji w roku 2019.
W odprawie udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji Jarosław Zieliński, Inspektor Nadzoru Wewnętrznego Andrzej Sprycha, Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. Tomasz Praga, Zastępcy Komendanta Głównego SG, komendanci oddziałów i ośrodków szkolenia, dyrektorzy biur i zarządów, przedstawiciele związków zawodowych reprezentujących pracowników cywilnych, przedstawiciele duszpasterstw oraz Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa.

Minister Zieliński w swoim wystąpieniu podkreślił, że Straż Graniczna jest wysoko oceniana zarówno przez obywateli RP, jak i przez partnerów zagranicznych. Stwierdził, że formacja jest wizytówką Polski i buduje jej rangę w relacjach międzynarodowych. W jego ocenie wprowadzone podwyżki będą miały wpływ na funkcjonowanie formacji. Od 1 stycznia 2020 roku zagwarantowany jest ich kolejny etap. Zgodnie z podpisanym porozumieniem jest to kwota 500,00 zł. ,,Bezpieczeństwa nie zapewniają wakaty – powiedział J. Zieliński - tylko żywi ludzie” i z tego powodu w Straży Granicznej musi zostać radykalnie zmniejszona ilość wolnych wakatów.
Decyzją Komendanta Głównego Straży Granicznej mają zostać powołane zespoły ds. naboru kandydatów do służby oraz w sprawie dodatków służbowych i funkcyjnych.
Podsumowując działalności NSZZ FSG w 2018 roku – podkreślił Przewodniczący ZG NSZZ FSG Marcin Kolasa – trzeba powiedzieć o prowadzonej akcji protestacyjnej i podpisanym
w dniu 8 listopada 2018 roku porozumieniu pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji
i Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy Straży Granicznej. W tym dniu dzięki dobrej woli Ministra Brudzińskiego zostały załatwione sprawy, o których nikt z zebranych by nie podejrzewał, że mają szanse powodzenia. Nie ulega wątpliwości, że porozumienie stanowi istotny krok do poprawy sytuacji materialnej funkcjonariuszy Straży Granicznej i jest szansą dla służby . Za to należą się Ministrowi podziękowania.
Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG odniósł się także do kwestii zmiany Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. NSZZ FSG otrzymuje coraz więcej negatywnych opinii o obowiązujących rozwiązaniach. Funkcjonariusze chcą zmiany filozofii ich przyznawania i rozszerzenie katalogu dodatków do uposażenia. Należy wprowadzić dodatki dedykowane z uwagi na specyfikę realizowanych zadań i dokonania.
Następnie Przewodniczący poinformował o złożonych przez Zarząd Główny NSZZ FSG wnioskach do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zbadania zgodności:
- przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 września 2005 r. w sprawie ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystane przez funkcjonariusza Straży Granicznej urlopy i czas wolny od służby z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawą o Straży Granicznej oraz Europejską Kartą Społeczną.
- przepisów Ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej z Europejską Kartą Społeczną. Istotą wniosku jest zakwestionowanie przepisów, które regulują zasady przyznawania czasu wolnego w zamian za służbę funkcjonariuszy SG ponad normę czasu służby (tzw. służba w nadgodzinach).
W dalszym ciągu swojego wystąpienia Przewodniczący przedstawił Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej w sprawie projektu zmiany ustawy z dnia 12 października 1991 r. o Straży Granicznej
(w zakresie wprowadzenia odpłatności w wysokości 100% za czas służby funkcjonariuszy przekraczających określone normy). Poinformował, że Prezydium ZG NSZZ FSG wniosło
o wprowadzenie odpłatności w wysokości 100% za czas służby przekraczający określone normy dla wszystkich bez wyjątku funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz o wprowadzenie od dnia 1 stycznia 2020 roku 3 miesięcznego okresu rozliczeniowego.
Kończąc swoje wystąpienie Przewodniczący zaapelował do obecnych o prowadzenie dialogu z przedstawicielami NSZZ FSG, ponieważ ta współpraca zawsze przynosi wymierne efekty dla formacji i jej funkcjonariuszy.
Biuro ZG NSZZ FSG

 

Żródło: https://web.facebook.com/zopodlaski/

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych

AKCJA HONOROWEGO
ODDAWANIA KRWI

Przewodniczący Zarządów Terenowych NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku
1.    Rutka Tartak  - Dariusz Ołdyński
2.    Sejny – Wojciech Łojewski
3.    Augustów – ................
4.    Płaska – Tomasz Gołkowski
5.    Lipsk – Białous
6.    Nowy Dwór – Andrzej Bielec
7.    Kuźnica – Konrad Kiluk
8.    Szudziałowo – Grzegorz Bułatewicz
9.    Krynki – Tomasz Kieda
10.    Bobrowniki – Maciej Lisztwinowicz
11.    Michałowo – Marcin Pogorzelski
12.    Narewka – Marek Chmara
13.    Białowieża – Grzegorz Kiryluk
14.    Dubicze Cerkiewne – Marcin Sawicki
15.    Czeremcha – Marek Pukalewicz
16.    Mielnik – Jarosław Szymański
17.    SOdC Białystok – Piotr Orysiak
18.    Oddział Białystok – Dariusz Woźniak
19.    WZD Augustów – Tomasz Bernatowicz
20.    WZD Białystok - Tomasz Mierzaniec
21.    WOŚ Białystok – Adam Potapczyk